wOw

Selasa, 03 Juli 2012

LaMatIng_KewaN_TemanGGungLamating kewan yaiku salah sijine kapercayan masyarakat kang percaya marang pratanda-pratanda urip kang diasilake karo polahe kewan. Ana ing kapercayaan lamating kewan masyarakat percaya yen kewan bisa menehi pratanda ana ing urip. Masyarakat  Desa Sunggingsari tekan saiki isih migunaake lamating kewan kanggo salah sawijining cara supaya oleh dalan urip sing luwih mituhu. Masyarakat uga ana kang migunakake kapercayaan iki dadi cekelan utawa panutan urip.
            Perkara kang diteliti ana panaliten iki yaiku; pratanda lan teges apa wae kang ana kapercayan lamating kewan masyarakat Jawa, mligine masyarakat Desa Sunggingsari. Paedah apa wae kang ana kapercayaan lamating kewan ing masyarakat Jawa, mligine masyarakat Desa Sunggingsari.
            Adedhasar perkara ing dhuwur ancase panaliten iki; 1) kanggo jlentrehake pratanda-pratanda lan teges kepercayaan lamating kewan  masyarakat Jawa, khususe masyarakat Desa Sunggingsari 2) .kanggo jlentrehake paedah kang ana ing njerone kapercayaan lamating kewan masyarakat Jawa, khususe masyarakat Desa Sunggingsari.
            Landasan teori kang digunakake yaiku teori  semiotik kultural.  Dene metode kang dipigunakake ana ing panaliten iki yaiku metode deskriptif analitik, kanthi migunakake pendekatan folklore. Anggone ngumpulake data nganggo cara observasi, wawancara, lan dokumentasi. Data dikumpulke saka informan kang dianggep duweni syarat kang wis ditemtoke. Sumber data panaliten iki yaiku masyarakat Desa Sunggingsari. Sakwise data dikumpulke saka informan, banjur data diolah ana ing proses analisis data kanthi migunakake teori kang wis ana kanggo mbedah tegese saben pratanda, lan diterusake kanthi jlentrehake kasil analisis mau.
            Asil panaliten nuduhake yen ana ing masyarakat Desa Sunggingsari isih padha percaya lan migunakake kepercayaan lamating kewan ana ing urip saben dina. Lamating kewan dianggep wangsit utawa pratanda saka Gusti Allah kang migunakake perantaraning kewan. Pada  kepercayaan lamating kewan terdapat simbol-simbol yang dihasilkan dari tingkah laku hewan yang kemudian dimaknai oleh masyarakat secara kolektif. Kepercayaan lamating kewan uga duweni patang fungsi yaitu dadi  proyeksi utawa angen-angen masyarakat, dadi alat kanggo ngesahake aturan-aturan kabudayan, dadi piranti kanggo nyinaoni anak, lan dadi aturan kang bisa ngawasi lan meksa masyarakat.
            Saka asil panaliten, pamrayoga kang bisa diwenehke yaiku kudu diuri-uri lan dijaga babagan lamating kewan kang wis dadi perangan saka kabudayan asli Indonesia, mligine kabudayan Jawa. Kapercayaan lamating kewan kalebu salah sijine warisan saka leluhur kang duweni paedah ana ing urip. Wis dadi kawajibane wong enom supaya ngerteni lan ngresepi apa sing ana ing njerone kabudayan iku. Dene bener lan ora asile bali maneh marang Gusti Kang Maha Kuasa lan masyarakate dhewe.

Kapethik sakaKurniawan, Restu. 2011. Skripsi Unnes: Lamating Kewan Pada Masyarakat Desa Sunggingsari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. 

Tidak ada komentar: