wOw

Selasa, 03 Juli 2012

BaBad_DiPaneGaRaBabad Dipanegara yaiku sawijining babad sing nudhuake kabudayan daerah yaiku kabudayan Jawa. Babad Dipanegara sing duweni gambaran kabudayan Jawa kang duwe pojok pandeleng sing sarwa ruwet kang ana gegayutane karo tata cara ning wong Jawa, lan tata cara pemimpin Jawa.
Underaning perkara kang dirembuk ing paneliten iki yaiku, 1) kepiye struktur cariyos ing Babad Dipanegara; 2) kepiye pola-pola ideologi ing struktur Babad Dipanegara.
Ancasing panaliten iki yaiku, 1) njlentrehake struktur cariyos ing Babad Dipanegara, 2) njlentrehake pola-pola ideologi ing struktur  Babad Dipanegara.
Panaliten iki migunake pendekatan objektif. Metode kang dipigunakake ing paneliten iki yaiku metode struktural. Sasaran panaliten iki yaiku, unsur-unsur struktur lan pola-pola ideologi kang ing struktur Babad Dipanegara, kang gegayutane karo prastawa-pratawa sing ngemu unsur struktur lan pola-pola ideologi sing ana ing Babad Dipanegara. Data panaliten iki arupa prastawa-prastawa kang ngemu unsur struktur Babad Dipanegara lan wujud hegemoni sing ana ing struktur Babad Dipanegara. Sumber datane yaiku teks Babad Dipanegara alih aksara (Ambaristi lan Lasmana Marduwiyota) kang diterbitake dening Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983. Teknik ngumpulake data migunakake teknik studi pustaka. Teknik analisias data migunakake teknik analisis struktural.
Asil panaliten iki yaiku, (1) struktur Babad Dipanegara, yaiku 1) historiografi, 2) genealogi, 3) mistik, lan 3) fiktif. (2) pola-pola ideologi ing struktur Babad Dipanegara, wujud hegemoni miturut Raymond Williams dipontha dadi telung ketegori yaiku, 1) kabudayaan endapan, 2) kabudayaan dominan/hegomonik, 3) kabudayan bangkit.
Pranyogane kanggo para pamaos yaiku, panaliten marang Cariyos Babad Dipanegara isih bisa diwedar maneh mula kanggo panaliten sing pengen medar bisa diwedar kanthi teori kang liya. Panaliten babagan teori hegemoni uga bisa diwedar maneh kanthi migunakaken metode lan objek kang bedha.   

Kapethik sakaGandawijaya, Fakur Rochman. 2012. Skripsi Unnes: Struktur Babad Dipanegara Dalam Perspektif Raymon Williams

Tidak ada komentar: